NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA


Pristup portalu i registracija (korisnika, privrednog društva/preduzetnika, savetnika)


Pristup portalu


Pitanje: Kako da pristupim eIRH portalu?

Odgovor:

eIRH portalu možete pristupiti na adresi irh.portal@eko.gov.rs

Za pristup portalu potrebno je da posedujete korisničko ime i lozinku (dostavljaju se imejlom po kreiranju korisničkog naloga).

Pitanje: Koji su neophodni tehnički preduslovi za korišćenje eIRH portala?

Odgovor:

  Za korišćenje eIRH portal potreban je računar sa instaliranim web pretraživačem. Iz sigurnosnih razloga preporučuje se korišćenje nekog od sledećih web pretraživača:
 • Microsoft Internet Explorer 11
 • Microsoft Edge (neka od poslednjih verzija)
 • Google Chrome (neka od poslednjih verzija)
 • Mozilla Firefox (neka od poslednjih verzija)

Pitanje: Da li je potrebno informatičko predznanje za korišćenje eIRH Portala?

Odgovor:

Za korišćenje eIRH portala nije potrebno posebno informatičko predznanje, dovoljno je da posedujete osnovno znanje za rad na računaru i za korišćenje standardnih web pretraživača.

Pitanje: Da li je potrebna dodatna obuka za korišćenje eIRH Portala?

Odgovor:

Za korišćenje eIRH portala nije potrebna posebna dodatna obuka. Korisnicima je dostupno korisničko uputstvo i tehnička podrška za korišćenje eIRH portala.

Pitanje: Gde da nađem korisničko uputstvo?

Odgovor:

Korisničko uputstvo je dostupno ulogovanim korisnicima na početnoj strani eIRH portala.

Pitanje: Kome mogu da se obratim za pomoć u vezi korišćenja eIRH portala?

Odgovor:

Ukoliko imate tehničkih problema sa pristupom portalu ili sa korišćenjem portala, možete se obratiti tehničkoj podršci za eIRH portal na imejl irh.portal@eko.gov.rs .
Tehnička podrška je dostupna radnim danom 8-16h.

Pitanje: Da li postoji radno vreme eIRH portala?

Odgovor:

eIRH portal je dostupan svakog dana od 6-24h.

Tehnička podrška je dostupna radnim danom 8-16h.

Pitanje: Da li će eIRH portal biti dostupan tokom cele godine?

Odgovor:

eIRH portal će biti dostupan tokom cele godine.

Napomena: prema Zakonu o hemikalijama, član 40 stav 1:

„Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik dužan je da podnese prijavu ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine radi upisa hemikalija u Registar hemikalija do 31. marta tekuće godine za hemikalije koje je proizveo odnosno uvezao u prethodnoj godini.“


Registracija kompanija


Pitanje: Kako da se kao kompanija registrujem za korišćenje eIRH portala?

Odgovor:

Za registraciju privrednog društva/preduzetnika za korišćenje eIRH portala potrebno je da popunite i potpišete „Obrazac za registraciju privrednog društva/preduzetnika za korišćenje eIRH portala“, i da ga potpisanog dostavite Ministarstvu putem imejla irh.portal@eko.gov.rs.

„Obrazac za registraciju privrednog društva/preduzetnika za korišćenje eIRH portala“ možete preuzeti na strani irhportal.ekologija.gov.rs/Account/RegistracijaKompanija.

U obrascu je potrebno navesti sve zaposlene i savetnike (tj. savetnike koje nisu stalno zaposleni u privrednom društvu/preduzetniku) za koje želite da imaju pristup eIRH portalu, a koji će parametre za pristup eIRH portalu dobiti na imejl koji ste za njih naveli u obrascu.

Po prijemu potpisanog „Obrasca za registraciju privrednog društva/preduzetnika za korišćenje eIRH portala“, Ministarstvo će registrovati privredno društvo/preduzetnika na eIRH portalu i napraviti korisničke naloge za sve zaposlene i sve savetnike koji su navedeni u obrascu za registraciju.

  Po kreiranju korisničkog naloga, sledeći parametri za pristup eIRH portalu biće poslati korisniku direktno na imejl koji je naveden u obrascu:
 • Korisničko ime (koristi se prilikom logovanja)
 • Lozinku (koristi se prilikom logovanja)
  • LIB - jedinstveni nepromenljivi kod za svakog korisnika portala koji je poznat samo njemu, i koji se koristi za dodatnu identifikaciju korisnika prilikom bitnih akcija u sistemu, kao što su:
  • Slanje prijava (slanje prijava je dostupno svim korisnicima koji imaju ovlašćenje za datu privredno društvo/preduzetnika);
  • Dodela ovlašćenja korisnika za pristup podacima privrednog društva/preduzetnika (samo za korisnike sa ulogom Koordinatora u privrednom društvu/preduzetniku).

Pitanje: Ko ima pristup podacima mog privrednog društva/preduzetnika na eIRH portalu?

Odgovor:

  Pristup podacima vašeg privrednog društva/preduzetnika na eIRH portalu imaju samo korisnici portala:
 • Koje ste eksplicitno ovlastili kroz obrazac za registraciju privrednog društva/preduzetnika
 • Koje je koordinator vašeg privrednog društva/preduzetnika ovlastio kroz eIRH portal.

U okviru pregleda podataka o vašem privrednom društvu/preduzetniku na eIRH portalu (opcija Privredna društva/preduzetnici) možete videti u svakom trenutku koji korisnici portala imaju pravo pristupa podacima vašeg privrednog društva/preduzetnika.

Koordinator privrednog društva/preduzetnika može u svakom trenutku da samostalno preko eIRH portala ukine ovlašćenje korisnika (zaposlenog ili savetnika) za pristup privrednom društvu/preduzetniku.

Pitanje: Da li je moguće ovlastiti više lica za pristup eIRH portalu?

Odgovor:

Moguće je ovlastiti više lica za pristup eIRH portalu.

Pravo podnošenja prijve/zahteva imaju svi korisnici koji su navedeni u obrascu za registraciju privrednog društva/preduzetnika, a za koje je označeno da imaju pristup Registru hemikalija i/ili Registaru biocidnih proizvoda.

Pripremu prijave za jedno privredno društvo/preduzetnika može istovremeno raditi više korisnika (svaki korisnik priprema svoja dosijea), a samo podnošenje prijave radi jedan korisnik za celo privredno društvo/preduzetnika.

Pitanje: Da li će se korisnički nalozi dodeliti automatski i koja će imejl adresa biti korišćena za registraciju korisnika i privrednog društva/preduzetnika?

Odgovor:

Korisnički nalozi se ne dodeljuju automatski.

Ministarstvo će izvršiti otvaranje korisničkih naloga prema dostavljenim zahtevima za registraciju privrednih društava/preduzetnika i savetnika.

Korisnički nalozi se ne otvaraju za privredno društvo/preduzetnika, nego za zaposlene i savetnike koji su navedeni u odgovarajućem delu obrasca za registraciju privrednog društva/preduzetnika ili u obrascu za registraciju savetnika.

Pitanje: Koja je uloga koordinatora u privrednom društvu/preduzetniku?

Odgovor:

Uloga koordinatora u privrednom društvu/preduzetniku je da po potrebi ažurira podatke o privrednom društvu/preduzetniku na eIRH portalu (opcija Privredna društva/preduzetnici).

Koordinator privrednog društva/preduzetnika takođe ima pravo da u svakom trenutku može samostalno preko eIRH portala da ukine ili dodeli ovlašćenje postojećem korisniku eIRH portala (zaposlenom ili savetniku) za pristup privrednom društvu/preduzetniku (opcija Privredna društva/preduzetnici).

Pitanje: Da li privredno društvo/preduzetnik mora da ima koordinatora?

Odgovor:

Privredno društvo/preduzetnik ne mora da ima koordinatora, ali je poželjno da ga ima.

Pitanje: Da li jedno privredno društvo/preduzetnik može imati više koordinatora?

Odgovor:

Jedno privredno društvo/preduzetnik može imati više koordinatora i svi koordinatori privrednog društva/preduzetnika imaju podjednake privilegije u okviru privrednog društva/preduzetnika.

Pitanje: Da li privredno društvo/preduzetnik mora da ima savetnika?

Odgovor:

Privredno društvo/preduzetnik ne mora da ima savetnika (osim u slučajevima predviđenim zakonom).

Podnošenje prijave u Registar hemikalija preko eIRH portala može da izvrši svaki korisnik koji ima pravo pristupa podacima privrednog društva/preduzetnika na eIRH portalu.

Pitanje: Ko daje ovlašćenje za pristup eIRH portalu?

Odgovor:

Ovlašćenje za pristup podacima privrednog društva/preduzetnika na eIRH portalu daje ovlašćeno lice privrednog društva/preduzetnika kroz obrazac za registraciju privrednog društva/preduzetnika. Na osnovu dostavljenog potpisanog obrasca za registraciju privrednog društva/preduzetnika, Ministarstvo će izvršiti otvaranje korisničkih naloga za sve korisnike navedene u obrascu.

Koordinator privrednog društva/preduzetnika takođe ima pravo da u svakom trenutku može samostalno preko eIRH portala da ukine ili dodeli ovlašćenje postojećem korisniku eIRH portala (zaposlenom ili savetniku) za pristup privrednom društvu/preduzetniku (opcija Privredna društva/preduzetnici).

Prilikom unosa podataka o korisnicima koji će imati pristup podacima privrednom licu/preduzetniku na portalu, potrebno je i obeležiti odgovarajuće polje, kojem registru će korisnik imati pristup (Registru hemikalija i/ili Registru biocidnih proizvoda).

Pitanje: Ko dobija ovlašćenje za pristup eIRH portalu, savetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu/preduzetniku?

Odgovor:

Ovlašćenje za pristup eIRH portalu dobijaju sva lica navedena u obrascu za registraciju privrednog društva/preduzetnika u odgovarajućim odeljcima za koordinatore, zaposlene i savetnike.

Ako je potrebno da i lice koje je navedeno kao odgovorno lice ima pristup eIRH portalu, potrebno je njegove podatke ponovo navesti u odgovarajućem odeljku obrasca za registraciju privrednog društva/preduzetnika kao jednog od koordinatora ili zaposlenih u privrednom društvu/preduzetniku.

Pitanje: Ko je odgovorno lice – neko iz privrednog društva/preduzetnika ili savetnik koji je popunjavao dosije?

Odgovor:

Odgovorno lice je lice iz privrednog društva/preduzetnika koje je prema zakonu i/ili internom aktu ovlašćeno da potpiše prijavu u Registar hemikalija u ime privrednog društva/preduzetnika.

Pitanje: Da li je moguće registrovati koordinatora/zaposlenog privrednog društva/preduzetnika ukoliko oni ne poseduju poslovne imejl adrese sa domenom kompanije već koriste gmail, yahoo itd..?

Odgovor:

U slučaju da je zaposleni u privrednom društvu/preduzetniku ne koriste poslovne imejl adrese sa domenom kompanije (npr. Petar.Petrovic@kompanija.co.rs, Jovan.Jovanovic@kompanija.eu, …), već u poslovne svrhe koriste imejl adresa sa gmail, yahoo i sličnih domena, Ministarstvo će uz dodatnu validaciju i proveru privremeno dozvoliti korišćenje ovakvih imejl adresa za registraciju korisničkih naloga na eIRH portalu.

Pitanje: Kako se da kao zaposleni u privrednom društvu/preduzetniku registrujem za pristup eIRH portalu?

Odgovor:

Zaposleni u privrednom društvu/preduzetniku ne može samostalno da podnese zahtev za registraciju za pristup eIRH portalu, već je potrebno da to uradi isključivo ovlašćeno lice privrednog društva/preduzetnika putem „Obrasca za registraciju privrednog društva/preduzetnika za korišćenje eIRH portala“.


Registracija savetnika


Pitanje: Kako da se kao savetnik registrujem na eIRH Portal?

Odgovor:

Za registraciju savetnika za korišćenje eIRH portala potrebno je da popunite i potpišete „Obrazac za registraciju savetnika za korišćenje eIRH portala“, i da ga dostavite Ministarstvu putem imejla irh.portal@eko.gov.rs.

„Obrazac za registraciju savetnika za korišćenje eIRH portala“ možete preuzeti na strani irhportal.ekologija.gov.rs/Account/RegistracijaSavetnik.

Parametri za pristup eIRH portalu biće poslati na imejl koji je naveden u obrascu.

Savetnik može da pristupi podacima neke kompanije samo ako je eksplicitno ovlašćen kroz obrazac za registraciju privrednog društva/preduzetnika ili ovlašćen kroz eIRH portal od strane koordinatora privrednog društva/preduzetnika.

Koordinator privrednog društva/preduzetnika može u svakom trenutku da samostalno preko eIRH portala ukine ovlašćenje savetnika za pristup privrednom društvu/preduzetniku.

Pitanje: Da li je moguće da jedan savetnik ima prava pristupa eIRH portalu za više privrednih društava/preduzetnika?

Odgovor:

Savetnik može da ima prava pristupa eIRH portalu za više različitih privrednih društava/preduzetnika. Potrebno je da od svakog privrednog društva/preduzetnika pojedinačno dobije ovlašćenje za pristup podacima privrednog društva/preduzetnika na eIRH portalu putem „Obrasca za registraciju privrednog društva/preduzetnika za korišćenje eIRH portala“ ili ako ga je koordinator privrednog društva/preduzetnika kroz eIRH portal ovlastio za pristup podacima privrednog društva/preduzetnika.

Za pristup portalu, savetnici koriste svoj lični korisnički nalog, bez obzira za koliko su privrednih društava/preduzetnika ovlašćeni.

Pitanje: Da li korisnik koji ima ulogu zaposlenog, može ujedno imati i ulogu savetnika za hemikalije u drugom privrednom društvu/preduzetniku?

Odgovor:

Jedan korisnik portala može biti ovlašćen za pristup podacima više privrednih društava/preduzetnika, bilo u ulozi zaposlenog u privrednom društvu/preduzetniku, bilo u ulozi savetnika koji nije stalno zaposlen u privrednom društvu/preduzetniku, ali u jednom trenutku može da pristupi podacima samo jednog privrednog društva/preduzetnika.

Nakon prijave na portal, korisnik bira u ime kog privrednog društva/preduzetnika (za koje ima ovlašćenje) pristupa portalu, nakon čega će mu biti dozvoljen pristup podacima samo tog privrednog društva/preduzetnika.